Ugdymo organizavimas


PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

 

2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

Skiriamos 19 dienų rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos (6 priedas)

Vasaros atostogų trukmė – 2020 m. birželio 10 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos Higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, ugdymo procesas gali būti koreguojamas, vykdant ugdomąsias veiklas kitose erdvėse, aplinkose, atsižvelgus į mokinio sveikatą, suderinus su tėvais (globėjais/rūpintojais) organizuojant mokinio saviugdą namuose.

 

UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Ugdymo procesas skirstomas į nepertraukiamos trukmės periodus:

 I pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d.–2020 m. sausio 31 d.;

II pusmetis – 2020 m. vasario 3 d.–2020 m. birželio 5 d.

Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai per mokslo metus skiriama 14 dienų.

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ ATOSTOGOS 

Atostogų pavadinimas

Atostogų pradžia

Atostogų pabaiga

Į mokyklą

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

2019-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

2020-01-06

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

2020-02-24

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

2020-04-20

Vasaros

2020-06-08

2020-08-31

2020-09-01 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

 Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos (11 priedas).

Ugdymo procesas skirstomas: 

I pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d.–2020 m. sausio 31 d.;

II pusmetis – 2020 m. vasario 3 d.–2020 m. birželio 16 d.

Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių ar žemesnei 5 klasių mokiniai į mokyklą gali nevykti, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos Higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, ugdymo procesas gali būti koreguojamas vykdant ugdomąsias veiklas kitose erdvėse, aplinkose, atsižvelgus į mokinio sveikatą, suderinus su tėvais (globėjais/rūpintojais) organizuojant mokinio saviugdą namuose.

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai per mokslo metus skiriama 14 dienų.

ATOSTOGOS PAGRINDINIO UGDYMO MOKINIAMS

 

Atostogų pavadinimas

Atostogų pradžia

Atostogų pabaiga

Į mokyklą

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

2019-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

2020-01-06

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

2020-02-24

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

2020-04-20

Vasaros

2020-06-17

2020-08-31

2020-09-01