Priėmimo tvarka į mokyklą (ikimokyklinio ugdymo skyrių)

Komisija mokinių priėmimui į Šiaulių "Dermės" mokyklą:

Komisijos pirmininkė – Rūta Lanauskienė, direktorė.

Komisijos pirmininko pavaduotoja - Alvija Nakvosienė, specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja.

Nariai:

1.1. Ieva Juozapavičiūtė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja;

1.2. Eugenija Jakimavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė;

1.3. Donata Balandienė, socialinė pedagogė;

1.4. Aušra Senkauskienė, specialioji pedagogė metodininkė;

1.5. Laima Juozapavičienė, specialioji pedagogė metodininkė;

1.6. Jolanta Žukauskienė, logopedė metodininkė;

1.7. Vilma Beinorienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;

1.8. Justina Bičiušienė, psichologė

1.9. Aušra Varneckienė, psichologė;

1.10. Neringa Rapečkaitė, tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovė;

1.11. Rimantė Storožišinienė, tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovė.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimą į mokyklas reglamentuojančiais dokumentais. Vaikų priėmimas vykdomas nuo kovo 1d. 

Komisija vaikų priėmimui į Šiaulių "Dermės" mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių:

Komisijos pirmininkė – Živilė Nakčiūnienė, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja.

Nariai:

1.1. Živilė Jarašūnienė, auklėtoja metodininkė;

1.2. Rima Kančauskė, logopedė metodininkė;

1.3. Silvija Masandukienė, logopedė;

1.4. Rasa Arlauskienė, auklėtoja metodininkė;

1.5. Rosita Račkauskaitė, judesio korekcijos mokytoja, specialioji pedagogė. 

Asmuo, pageidaujantis mokytis Šiaulių "Dermės" mokykloje, pateikia:

1.1. prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

1.2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

1.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) papildomai pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo ir pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.

1.4. Deklaraciją apie gyvenamąją vietą.

2. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

2.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

2.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

2.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 3. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:

3.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas;

3.2. mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;        

3.3. mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.

Prašymo dėl priėmimo forma

Prašymas.docx (15.41KB)
Prašymas.docx (15.41KB)
Prašymų dėl priėmimo pradžia - nuo 2021 m. kovo 1 d. 

Prašymai pateikiami popieriniu ir elektroniniu būdu.

Prašymų priėmimo vieta - mokyklos raštinė.

Prašymų priėmimo laikas - 8.00 - 16.45.

Raštinės telefonas: 841 526827

Priėmimo dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, galima siųsti mokyklai el.paštu: dermes.mokykla@gmail.com

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, "saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonės teisme".

Tėvai (globėjai/rūpintojai) apie mokinių priėmimo į mokyklą komisijos priimtus sprendimus informuojami telefonu ir/ar laišku ir/ar el.paštu.

Priėmimas į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Klasių ir mokinių skaičius Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 m.m. patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7d. sprendimo Nr. T-37 pakeitimu.

T-344.docx (44.77KB)
T-344.docx (44.77KB)
Individualių mokymosi priemonių sąrašas