Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema

 • Mokinių pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256  „Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ bei Šiaulių logopedinės mokyklos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V1-113 “Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2015 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-151 „Dėl rekomendacijos apie individualių mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimų aprašų patvirtinimo“.
 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą mokytojas planuoja, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. Vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, aptaria su mokiniais ir jų tėvais.
 • Planuodamas P (parengiamosios) klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo mokytojo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė priešmokyklinio ugdymo grupę).
 • Vertinant pradinio ugdymo mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas:
 • formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t.y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;
 • diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą situaciją: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes:
 • atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną neatliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas, jų vykdymo laikas (laikotarpiai), dažnumas nurodomi ilgalaikiuose teminiuose planuose:
 • lietuvių k. ir matematikos kontroliniai darbai 1-4 klasėse vykdomi gruodžio bei balandžio mėn.;
 • lietuvių k., matematikos, anglų k. diagnostiniai darbai 1-4 klasėse vykdomi baigus skyrių (9 darbai);
 • pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros diagnostiniai darbai 1-4 klasėse vykdomi trimestrų pabaigoje;
 • informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimą) mokiniams ir tėvams teikiama trumpais komentarais (lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai);
 • mokytojas vertinimo informacijai kaupti naudoja  asmeninius mokinio segtuvus;
 • apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo etapo ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Trimestrų pabaigoje mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrosiose programose aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir klasės dienyne įrašoma:
 • mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;
 • dorinio ugdymo pasiekimai nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p“;
 • mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama „p. p.“ arba „n. p.“.
 • Baigus atitinkamos klasės programą rengiamas tos klasės programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, kuris įtraukiamas į mokinio asmens bylos dokumentus.
 • Informacija pradinio ugdymo mokinių tėvams apie vaikų mokymosi pasiekimus teikiama Mokinio pasiekimo knygelėje.
 • Pagrindinio ugdymo programos mokytojai planuodami mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą, atsižvelgia į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.
 • Mokiniui, pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, atvykusiems mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis - 1 mėnuo. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus, formuojamąjį (žodžiu, raštu) ir diagnostinį vertinimą.
 • Pirmąjį pagrindinio ugdymo programos vykdymo mėnesį mokinių pasiekimai už kontrolinius darbus pažymiais nevertinami.
 • 5-10 klasių ugdymo procese vyrauja formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.
 • 5-10 klasių  mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinama pažymiais ar kaupiamaisiais balais, taikoma 10 balų sistema, atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją, kuri naudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
 • 5-10 klasių mokinių pasiekimai mokantis etikos, tikybos, žmogaus saugos vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 • Kiekvienos pamokos ar atsiskaitomojo darbo pradžioje mokytojas informuoja mokinius apie tos pamokos ar darbo vertinimą.
 • P-10 klasių mokinių mokymosi pažanga fiksuojama „Pradinio ugdymo dienynuose“ (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-2505) ir „Pagrindinio ugdymo dienynuose“ (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1281).
 • Mokykla raštu ir žodžiu informuoja mokinių tėvus apie mokinių mokymosi pasiekimus:
 • įvertinę mokinį  pažymiu pamokoje, dalyko mokytojai vertinimą įrašo į klasės dienyną ir Mokinio pasiekimų knygelę;
 • klasių vadovai kiekvieną mėnesį iš klasės dienyno į Mokinio pasiekimų knygelę surašo mokinio ugdymosi pasiekimus.
 • Su P-10 klasių mokinių pasiekimais tėvai individualiai supažindinami organizuojamų Atvirų durų, rengiamų spalio ir balandžio mėnesiais, metu ar klasių tėvų susirinkimuose.
 • P-10 klasių mokinių tėvai gali individualiai kreiptis į mokytoją, klasės vadovą, mokyklos administraciją dėl informacijos apie mokinį.
 • Pastebėję mokinio mokymosi problemą (mokinys nedaro pažangos), mokytojai informuoja tėvus įvairiais būdais ( telefono skambučiu, tėvų iškvietimu į mokyklą, aplankymu namuose ir kt.).